białołeka
Regulamin przyznawania patronatów Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Patronat Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dalej Burmistrz) jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
 2. Objęcie patronatem Burmistrza nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w wydarzeniu.
 3. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, naukowym i lokalnym, na wysokim poziomie merytorycznym, mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez samorząd.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat należy wystąpić każdorazowo.
 5. Burmistrz nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego politykę wizerunkową lub interes m.st. Warszawy.
 6. Charakter komercyjny przedsięwzięcia wyklucza uzyskanie patronatu Burmistrza.
 7. W szczególnych przypadkach Burmistrz może odstąpić od wymogów Regulaminu, jeśli przedsięwzięcie gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny oraz jest istotne dla społeczności lokalnej.

Procedura przyznawania patronatu

§ 2

 1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o patronat jest załączenie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji.
 3. Odpowiedź na wniosek przekazywana jest organizatorowi w formie elektronicznej bądź listownej.
 4. Odmowa objęcia patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

Warunki związane z realizacją patronatu

§ 3

 1. W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do:

a)    umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o tym fakcie oraz logo Dzielnicy Białołęka, które zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora we wniosku,

b)   uzgodnienia plakatów i materiałów informujących o przedsięwzięciu z komórką organizacyjną Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy właściwą w sprawach kontaktów z mediami. Obowiązkowy logotyp do zamieszczenia na materiałach graficznych można pozyskać w ww. komórce.

c)    umieszczenia banneru Dzielnicy Białołęka, na szczególne życzenie Burmistrza.

 1. W przypadku przyznania patronatu, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na profilu facebook oraz w wydawnictwach Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy może zostać zamieszczona informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może odebrać przyznany wcześniej patronat. O podjętej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie w formie elektronicznej bądź listownej.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...