białołeka
grafika
Ochrona środowiska
Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
 • Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 • Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie m.st. Warszawy w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenia grzebowisk, - prowadzenia spalarni zwłok
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Zadania z zakresu gospodarki leśnej
 • Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów
 • Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją w wypadkach losowych
 • Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej
 • Zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 • Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zw
Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje złóż kopalin, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie
 • Koncesje na wydobywanie kopalin
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 • Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Udzielanie informacji o środowisku
 • Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu
 • Wydawanie pozwolenia zintegrowanego
 • Wydawanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
 • Dotacje dla mieszkańców na modernizacje kotłowni
Zadania z zakresu prawa wodnego
 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej
Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
 • Wydawanie kart wędkarskich
 • Wydawanie kart łowiectwa podwodnego
 • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 • Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające wg potrzeby: zezwolenie na zbieranie i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu
Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest
 • Przyjmowanie informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
 • Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami

Szczegółowe informacje na stronie:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/srodowisko-zwierzeta

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...