białołeka
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni

Opracowania urbanistyczne

Z końcem 2003 roku stracił moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. W dniu 10.10.2006 Rada m.st. Warszawy uchwałą nr LXXXII/2746/2006 przyjęła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Rysunek studium jest dostępny na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy. Poniżej zamieszczono informacje o obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i projektach planów opracowywanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Mapa Warszawy z planami miejscowymi

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Białołęka:

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Kobiałka Mochtyńska
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rej. Annopol-Centrum
 3. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - os. Skarbka z Gór cz. I
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Berensona
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Lemiesz
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowodworów Wsch. Cz. I
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowodworów Wsch. Cz. II
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rej. ul. Mehoffera
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Brzeziny cz. I
 10. Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego - Henryków Wiśniewo  Uwaga! Uzupełnienie pod nr 19
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Piekiełko
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszaru X-71 cz. I
 13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar O-51 i X-71 (Lewandów)
 14. Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego - os. Białołęka Dworska (cz. zach.) i Dąbrówka Grzybowska
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Skarbka z Gór cz. II
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rej. ul. Krokwi
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rej. ul. Fletniowej
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Brzeziny I a
 19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - os. Henryków Wiśniewo (rejon ulic Żywiczna, Sąsiednia)
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy Północnej
 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy Południowej
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - X 71 część II i O-50
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - frag. os. Brzeziny (przy ul. Juranda ze Spychowa)
 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - os. Brzeziny cz. II
 25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - frag. obsz. Żerania Wschodniego w rejonie ul. Smugowej
 26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - frag. obsz. Żerania Wschodniego w rejonie ul. Bruszewskiej
 27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Annopol-Centrum
 28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszar X-71 cz. III (rejon Grodzisk)
 29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dąbrówka Szlachecka cz. pn.
 30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Dąbrówka Szlachecka
 31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Os. Białołęka Dworska cz. zach. i Dąbrówka Grzybowska
 32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Marcelin
 33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Białołęka Wieś  Uwaga! Zmiana pod numerem 42
 34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin – część I
 35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin – część IV
 36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy w rejonie ulicy Światowida część 1.
 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin – część II
 38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy w rejonie ulicy Światowida część 2
 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka
 40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Marymonckiej do ulicy Modlińskiej
 41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Henrykowa
 42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Białołęka Wieś (zmiana mpzp dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia 1 i 2KD-G, 1 i 4 Zl, 1 Zl/ZP i 1 WS)
 43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu Nowodwory Południowe
 44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnica Północna - część I
 45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Kąty Grodziskie cz. I
 46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu Buchnika

Mapa z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Białołęka

Z dniem 11 lipca 2003 weszła w życie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz.U. Nr 80 z dnia 10.05.2003, poz. 717). W związku z zawartymi w niej przepisami, prace nad częścią projektów planów będących w trakcie opracowywania będą kontynuowane w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994, poz. 415 z późn. zm.). Będzie to dotyczyło projektów planów, w przypadku których zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego ukazało się przed dniem wejścia w życie nowej ustawy. W stosunku do pozostałych projektów, procedura będzie musiała zostać powtórzona a projekty będą musiały zostać wykonane zgodnie z wymogami nowej ustawy.

Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Białołęka:

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin część III
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin część V
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Tarchomin część VI
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Anecina Północnego część I
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Anecina Północnego część II
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowodworów Północnych
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Brzezin
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Białołęki Dworskiej część wschodnia
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - osiedla Kąty Grodziskie część II
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Anecina Południowego część I
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Anecina Południowego część II
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Winnicy Północnej
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej - część I
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej - część II
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Mańki - część zachodnia (plan obejmuje dwa tereny oznaczone I A i I B) 
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kępy Tarchomińskiej część I
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kępy Tarchomińskiej część II
 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrznnego - Kępy Tarchomińskiej część III
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kępy Tarchomińskiej część IV
 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obszar Mańki – część wschodnia
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ulicy Kobiałka
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu Augustowa
 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta
 25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wiśniewo w rejonie ul. Fleminga
 26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol
 27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu Portu Żerańskiego
 28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejonu ulicy Ekspresowej
 29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej
 30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wiśniewa w rejonie ulicy Kołacińskiej
 31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Choszczówki

Projekty planów opracowywane w trybie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo (zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. Nr 80 z dnia 10.05.2003, poz. 717):

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

 1. granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
 2. granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
 3. granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
 4. granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;
 5. granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
 6. granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...