białołeka
grafika
Gospodarka nieruchomościami

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 1. Przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym

Najem, dzierżawa, użyczenie

 1. Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy gruntów
 2. Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej – jeżeli nieruchomość położona jest poza pasem drogi publicznej, a jej właścicielem jest Miasto st. Warszawa
 3. Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej w trybie art. 124 ustawy – ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji liniowej
 4. Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej – jeżeli nieruchomość położona jest poza pasem drogi publicznej, a jej właścicielem jest Skarb Państwa.

Odszkodowania

 1. Ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – II etap – postępowanie administracyjne
 2. Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone
 3. Odszkodowania za nieruchomości przejęte tzw. Dekretem Warszawskim
 4. Odszkodowania za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości - I etap - rokowania
 5. Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (gminne i powiatowe) na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. „Specustawa drogowa”)
 6. Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Podziały nieruchomości

 1. Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
 2. Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne
 3. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 1. Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

Ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach

 1. Zezwolenie na wykreslenie hipoteki
 2. Ustanowienie służebności gruntowej

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

 1. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
 2. Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 3. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, udzielana osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za który opłata ma być wnoszona wraz z wnioskiem o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 4. Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wraz z wnioskiem o ustalenie innego terminu zapłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m.st. Warszawy
 5. Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego
 6. Oddanie jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej nieruchomości w trwały zarząd
 7. Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

 1. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Zgody właścicielskie

 1. Wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów

Zwroty nieruchomości

 1. Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
 2. Odszkodowania za nieruchomości przejęte tzw. Dekretem Warszawskim

Szczegółowe informacje na stronie:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/nieruchomosci-lokale-komunalne/gospodarka-nieruchomosciami

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...