białołeka
grafika
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 stycznia 2013 r. jest uzależnione od kryterium dochodowego, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 1 922,00 zł.

Zapomoga przysługuje:

• matce lub ojcu dziecka,

• opiekunowi prawnemu dziecka,

• opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomoga przysługuje na każde dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-do roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć:

o zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234);

o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (lista w załączniku)

Do wniosków złożonych w okresie od 2016-11-01 do 2017-10-31 dochód w przeliczeniu na członka rodziny jest wyliczany na podstawie dochodu z roku bazowego 2015 z uwzględnieniem utraty / uzysku dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Do wniosku należy również dołączyć wypełnione przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny załączniki nr 4 i 5 (nawet jeśli dochody wykazane w tych załącznikach nie były osiągane; wówczas należy wpisać jako kwotę dochodu –„0,00 zł”).

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wnioski są przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197, sala B, parter.

Więcej informacji: 

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-jednorazowej-zapomogi-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...