białołeka
grafika
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Naczelnik Mirosław Kaliński
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
tel.: sekretariat, dodatki energetyczne: 22 32 54 223
lokale użytkowe, wyroki do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego: 22 32 54 224
dodatki mieszkaniowe, obniżki czynszu, wywiady środowiskowe: 22 32 54 221
lokale mieszkalne, socjalne, zamienne, sprzedaż lokali: 22 32 54 226
lokale mieszkalne, socjalne, zamienne, regulacje tytułów prawnych do lokali: 22 32 54 227
 
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. nabywanie i zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić lub wchodzą w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, a także nabywanie budynków położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy;
 2. wynajmowanie lokali położonych na obszarze Dzielnicy od innych właścicieli w celu realizacji zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 3. wynajmowanie od innych właścicieli pomieszczeń w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.);
 4. wydzielanie zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy położonego na obszarze Dzielnicy i pozyskiwanie pomieszczeń do tego zasobu;
 5. dokonywanie zmian w sposobie użytkowania i przeznaczeniu lokali wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 6. dokonywanie zmian w sposobie użytkowania i przeznaczeniu tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 7. rozpatrywanie i załatwianie spraw o najem lokali mieszkalnych i użytkowych m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy, spraw dotyczących pomocy mieszkaniowej, wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu tymczasowych pomieszczeń i lokali m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy oraz przekazanych do dyspozycji Dzielnicy z obszaru innych dzielnic m.st. Warszawy lub z zasobu towarzystw budownictwa społecznego w ramach lokali podnajmowanych przez m.st. Warszawę od tych spółek, a także wyrażanie zgody na rozwiązywanie tych umów, potwierdzanie nabycia uprawnień po zmarłym najemcy i prowadzenie spraw związanych z regulacją tytułów prawnych do lokali mieszkalnych oraz zamiany lokali między stronami;
 8. rozpatrywanie wystąpień oraz powiadomień od komornika dotyczących najmu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy z lokali położonych na obszarze Dzielnicy, będących w dyspozycji Dzielnicy i wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu tych pomieszczeń oraz rozpatrywanie wystąpień o wyrażenie zgody na ponowne zawarcie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia;
 9. wyrażanie zgody na przekazanie lokali mieszkalnych, położonych na obszarze Dzielnicy do dyspozycji innych dzielnic m.st. Warszawy;
 10. zawieranie, dokonywanie zmian, rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali mieszkalnych i użytkowych m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy lub podnajmowanych przez m.st. Warszawę i będących w dyspozycji Dzielnicy oraz tymczasowych pomieszczeń, a także wypowiadanie tych umów, odstępowanie od nich oraz występowanie z żądaniem stwierdzenia ich nieważności;
 11. obniżanie czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym zakresie;
 12. udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych m.st. Warszawy na rzecz najemców, a także występowanie z żądaniami zwrotu tej bonifikaty;
 13. przygotowywanie dokumentów dotyczących wyrażania zgód na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej należności m.st. Warszawy w stosunku do nabywców lokali;
 14. prowadzenie kontroli w celu ustalenia przestrzegania przez lokatorów ich obowiązków;
 15. zawieranie ugód z właścicielami lokali dotyczących odszkodowania w przypadku niedostarczenia przez m.st. Warszawę lokalu w ramach najmu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu na podstawie ugody lub wyroku sądowego;
 16. wskazywanie miejsca w noclegowni, schronisku lub innej placówce zapewniającej miejsca noclegowe, w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 51 ustawy
 17. z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 18. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, mających na celu ustalenie uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego, oraz naliczanie wypłat dodatków mieszkaniowych, przyznanych osobom zamieszkałym na obszarze Dzielnicy;
 19. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy, zamieszkałym na obszarze Dzielnicy;
 20. prowadzenie postępowań windykacyjnych w przypadku nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 21. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy zarządzania gminnym zasobem lokalowym, położonym na obszarze Dzielnicy, zasobem tymczasowych pomieszczeń oraz zarządzania terenami i obiektami położonymi na obszarze Dzielnicy, nie przekazanymi innym podmiotom;
 22. opracowywanie listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, według rodzaju udzielonej pomocy;
 23. podejmowanie czynności związanych z realizacją listy poprzez racjonalny dobór lokali, ich wskazywanie i przygotowywanie pisemnych informacji o skierowaniu do zawarcia przez właściwą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy umów najmu lokali, w tym lokali mieszkalnych, przekazanych do przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dotyczących działalności wydziału oraz rejestrów z zakresu prowadzonych spraw;
 24. współpraca z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy oraz innymi Jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych zadań.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...