białołeka
grafika
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy

p.o. Naczelnika Adam Staniec
e-mail:
tel. 22 32 54 220
p.o. Kierownika Referatu Marcin Ślusarczyk
e-mail:
tel. 22 32 54 215

adres: ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
korespondencję należy kierować na adres: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
e-mail:
e-mail dla oferentów:

Numery kont bankowych na które należy dokonywać opłaty związane z ochroną środowiska, wycinką drzew i opłatami skarbowymi: http://bialoleka.waw.pl/strona-42-konta_bankowe.html

Sprawy związane ze zwierzętami: tel. 22 32 54 233
Sprawy związane z zielenią przyuliczną, czystością i porządkiem w parkach, na placach zabaw: tel. 22 32 54 214
Sprawy związane z wydawaniem decyzji na wycinkę drzew (działalność gospodarcza), opinie dot. zieleni: tel. 22 32 54 217, 22 32 54 212
Sprawy związane z wycinką drzew (osoby fizyczne): tel. 22 32 54 216
Sprawy związane z rolnictwem i gospodarką wodną: tel. 22 32 54 213
Utrzymanie urządzeń zabawowych, monitoring parków: tel. 22 32 54 211
Inwestycje: tel. 22 32 54 209, 22 32 54 210
Sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku: tel. 22 32-54 215, 22 32-54 234
Przyłączenia do kanalizacji, sprawy organizacyjne: tel. 22 32 54 232
Sprawy związane z uciążliwościami, ochroną powietrza, hałasem, oddziaływanie inwestycji na środowisko: tel. 22 32 54 218
Utrzymanie toalet publicznych, rewitalizacja, utrzymanie ujęć wody oligoceńskiej: tel. 22 32 54 234

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środowiskiem w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 2. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach, chodnikach, placach i terenach otwartych na obszarze Dzielnicy, w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonania Dzielnicy;
 3. utrzymywanie, ochrona i eksploatacja zieleni oraz terenów zieleni położonych na obszarze Dzielnicy, a stanowiących własność m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom, w tym ich pielęgnacja oraz utrzymywanie czystości;
 4. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
 5. kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem;
 6. kontrola właścicieli nieruchomości i egzekucja administracyjna w zakresie wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie zadań wydziału;
 8. prowadzenie spraw z zakresu zieleni, wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 9. prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 10. prowadzenie spraw z zakresu zwierząt, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 11. prowadzenie spraw z zakresu geologii, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 12. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54 poz. 310) w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 13. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);
 14. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania wodami i gospodarki wodnej, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 15. prowadzenie spraw z zakresu prawa ochrony środowiska, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 16. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym Dzielnicy;
 17. wykonywanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości pomników oraz miejsc pamięci narodowej usytuowanych na obszarze Dzielnicy;
 18. wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji na obiektach i terenach zarządzanych przez wydział;
 19. wydawanie opinii i uzgodnień dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 20. prowadzenie spraw związanych z modernizacją i restauracją miejsc pamięci narodowej, pomników i tablic upamiętniających istniejących na obszarze Dzielnicy;
 21. prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i remontami parkingów, chodników i ścieżek rowerowych wraz z ich oznakowaniem na obszarze placów zabaw i parków zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy;
 22. realizacja zgłoszeń z sytemu Warszawa 19115 z zakresu zadań wydziału.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...