białołeka
grafika
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Naczelnik Elżbieta Ciszewska
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
pok.: 130, 131, 133, 135, 137, 138
ewidencja działalności gospodarczej 22 32 54 181; 22 32 54 182; 22 32 54 183; 22 32 54 184
alkohole 22 32 54 185; 22 32 54 186; 22 32 54 187
fundusze europejskie 22 32 54 188
faks: 22 32 54 157
 
W celu dokonania opłaty skarbowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z kasy lub bezpłatnego dostępu do Internetu.

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie ich w formę dokumentu elektronicznego, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja;
 3. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238);
 5. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.);
 7. realizacja zadań związanych z wykorzystaniem środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy;
 8. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę środków odwoławczych;
 9. przekazywanie na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego informacji i sprawozdań objętych zakresem działania wydziału;
 10. przekazywanie do Biura Rozwoju Gospodarczego kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 11. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy dotyczących prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze Dzielnicy;
 12. prowadzenie innych spraw określonych w umocowaniach udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy bądź pracownikom wydziału.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...