białołeka
grafika
Przyszłość Kanału Żerańskiego

To jest miejsce, gdzie publikujemy informacje dotyczące Kanału Żerańskiego szczególnie w kontekście budowy gazociągu z Rembelszczyzny do Elektrociepłowni Żerań.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

GAZ-SYSTEM zasadził kolejne drzewa na Białołęce - informacja prasowa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia o odszkodowanie dla działek 12 i 10/3 z obrębu 4-06-10 oraz 51 i 22 z obrębu 4-06-11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania dot. rozbiórki istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia i budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia w relacji Rembelszczyzna - Wronów na przekroczeniu Kanału Żerańskiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Zarządu Zieleni m.st. Warszawy do Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasadzenia po zakończeniu budowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo GAZ-System w sprawie wskazania działek do wykonania nasadzeń po zakończeniu budowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienia o zakończeniu robót.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo JT S.A. - próby ciśnieniowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Gaz - System - odpowiedź na interpelację

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Gaz-System dot. nasadzeń po zakończeniu prac

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Gaz-System dot. szczegółowego harmonogramu prac w rejonie ul. Krzyżówki i Kowalczyka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie utrzymania w mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 639/II/2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo ws. cięć gałęzi drzew kolidujących z droga techniczną

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo do Gaz-System S.A. w sprawie hałasu na budowie gazociągu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przekazanie odwołania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Wojewody Mazowieckiego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo w sprawie złożenia dokumentacji dot. wytycznych do wykonywania prac w obrębie drzew podczas prowadzenia inwestycji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie od decyzji nr 639/II/2018 Wojewody Mazowieckiego 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo do Dyrektora Oddziału Gaz System S.A. w Rembelszczyźnie w sprawie wskazania działek do nasadzeń zastępczych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Gaz System S.A. do Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozważenia odwołania od decyzji nr 639/II/2018 Wojewody Mazowieckiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. umorzenia postępowania odnośnie rekompensaty przyrodniczej w zamian za wycinkę nad Kanałem Żerańskim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo w sprawie dzierżawy działki na potrzeby zorganizowania punktu informacyjnego dot. budowy gazociągu Rembelszczyzna-EC Żerań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo w sprawie wskazania nieruchomości do wykonania nasadzeń zastępczych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo o wydanie opinii w sprawie inwestycji polegającej na likwidacji odcinka gazociągu w zakresie demontażu przekroczenia napowietrznego

Plan zagospodarowania terenu

Lokalizacja inwestycji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo GAZ-System S.A. do Sekretarza m.st. Warszawy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja prasowa Gaz-System S.A. dotycząca rozpoczęcia prac budowlanych Gazociągu Rembelszczyzna – EC Żerań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostateczne wezwanie Gaz-System S.A. do zajęcia stanowiska w sprawie zagospodarowania terenu po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań-Tłocznia Rembelszczyzna wraz z infrastrukturą towarzyszącą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy ponownego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie nr 114 o rozpoczęciu robót i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania działki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie nr 113 o rozpoczęciu robót i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania działki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie nr 109 o rozpoczęciu robót i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania działki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie nr 101 o rozpoczęciu robót i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania działki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie nr 102 o rozpoczęciu robót i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania działki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszenie Wojewody Mazowieckiego ws. wyznaczenia nowego terminu ponownego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okólnik dot. Rady Konsultacyjnej – zmiana

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo GAZ-System dot. zmiany terminu zajęcia i prac związanych z przygotowaniem pasa montażowo-budowlanego pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa w relacji Żerań-Tłocznia Rembelszczyzna wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszeczenie Wojewody Mazowieckiego ws. wyznaczenia nowego terminu ponownego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyznaczenie nowego terminu w sprawie

Pismo przewodnie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja nasadzeń kompensacyjnych w związku z prowadzoną inwestycją

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo GAZ-SYSTEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące przystąpienia do ponownego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź GAZ-SYSTEM w sprawie porozumienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga szansa na prawdziwą rekompensatę przyrodniczą za wycinkę pod budowę gazociągu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wyznaczeniu nowego terminu sprawy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Z-cy Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego do GAZ-System ws. zagospodarowania terenu po budowie gazociągu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja o wygaszeniu decyzji w sprawie jednej działki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Mazowieckiego dot. działki o nr ew. 4 z obrębu 0614

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne przedłużenie terminu wydania ponownej decyzji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Zarządu Dzielnicy Białołęka do PGNIG TERMIKA w sprawie zaangażowania spółki w rewitalizację kanału

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relacja ze spotkania ze Spółką GAZ-SYSTEM w sprawie konsultacji nt. zagospodarowania terenów Kanału Żerańskiego po budowie (20.09.2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania do Spółki GAZ-SYSTEM w związku z zapowiedziami konsultacji nt. zagospodarowania terenów Kanału Żerańskiego po budowie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedłużenie terminu wydania ponownej decyzji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo GAZ-System potwierdzające wolę nasadzeń zastępczych i organizację warszatów-konsultacji społecznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o przyjęciu ponownego odwołania od decyzji wojewody mazowieckiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponowne odwołanie od decyzji wojewody mazowieckiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja wojewody mazowieckiego 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo wojewody mazowieckiego – zakończenie postępowania wyjaśniającego i gromadzenia dowodów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przystąpienie do ponownego rozpatrzenia wniosku GAZ-Systemu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Burmistrza Dzielnicy Białołęka w sprawie nasadzeń zastępczych

Kompensacja przyrodnicza przy budowie gazociągu z lokalizacjami nasadzeń zastępczych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Gaz-System do Z-cy Prezydenta M.Olszewskiego w sprawie zagospodarowania terenu po budowie gazociągu przyłączeniowego do EC Żerań wraz z infrastrukturą techniczną

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzenie pełnomocnictwa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pisma dot. potwierdzenia upoważnienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzupełnienie odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.09.2016 r. nr 329/III/2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gospodarka drzewostanem rosnącym nad Kanałem Żerańskim w związku z budową gazociągu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja GAZ System dotycząca sfinansowania kosztów dodatkowych nasadzeń w Dzielnicy Białołęka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu dla Stowarzyszenia Baobab

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasadzenia wzdłuż ulicy Modlińskiej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie postępowania nr 329/III/2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja spółki GAZ-SYSTEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź spółki GAZ-SYSTEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przesłanie odwołania Burmistrza Dzielnicy Białołęka w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacja EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie od decyzji Nr 329/III/2016 wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla GAZ-SYSTEM S.A.

Uzupełnienie do odwołania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie i decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o odmowie stwierdzenia niewaźności decyzji RDOŚ dla przedsięwzięcia budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zatwierdzające projekt budowlany i udzielający GAZ System pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego do GAZ System w sprawie zagospodarowania terenu po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do GAZ System w sprawie konsultacji społecznych oraz zagospodarowania terenu po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo GAZ System dotyczące porozumienia dotyczącego rewitalizacji Kanału Żerańskiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relacja ze spotkania w dniu 12 września

W poniedziałek 12 września odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie przyszłości Kanału Żerańskiego po zakończeniu budowy gazociągu EC Żerań-tłocznia gazu Rembelszczyzna. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Swój udział w nim zapowiedział już Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Pan Michał Olszewski oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią Miejską – Pani Renata Kuryłowicz. 

Uczestnicy spotkania będą wspólnie zastanawiali się nad wyborem lokalizacji do prowadzenia nasadzeń zastępczych realizowanych przez inwestora na terenie dzielnicy. Chodzi o to, aby jak największa liczba drzew wyciętych w związku z budową gazociągu wróciła na Białołękę. Dlatego na spotkanie zapraszamy także przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i administracji białołęckich osiedli, które mogłyby wskazać na swoim terenie miejsca do posadzenia nowych drzew.  

Początek spotkania o godzinie 18.00 w Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego (sala zlokalizowana z tyłu budynku) Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Wojewody Mazowieckiego w sprawie zagospodarowania terenu i odtworzenia drzewostanu po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań - tłocznia gazu Rembelszczyzna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego cieśnienia relacji Rembelszczyzna - EC Żerań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt stałej organizacji ruchu dla terenów zadrzewionych w okolicach Kanału Żerańskiego (od ul. Krzyżówki i Kowalczyka oraz od ul. Modlińskiej)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna - EC Żerań

Postulaty rady konsultacyjnej ds. budowy gazociągu po stwierdzeniu nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna - EC Żerań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wycinka roślinności wodnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porozumienie, konsultacje i dodatkowe drzewa – kolejne kroki w sprawie budowy gazociągu.

Merytoryczne i optymistyczne – tak można podsumować ostatnie spotkanie w sprawie przyszłości okolic Kanału Żerańskiego, które odbyło się 21 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Obecny na nim Zastępca Prezydenta Warszawy Michał Olszewski zrelacjonował efekty swoich działań w roli mediatora pomiędzy mieszkańcami i samorządem a wykonawcą i inwestorem gazociągu z Rembelszczyzny do Elektrociepłowni Żerań. Przekazał też informacje o poczynionych ustaleniach. Wynika z nich, że do końca lipca ma zostać podpisane porozumienie pomiędzy warszawskim samorządem, PGNIG Termika i spółką Gaz-System, w ramach którego zostanie dokonany podział obowiązków pomiędzy te podmioty przy zagospodarowaniu terenów Kanału Żerańskiego po zakończonej inwestycji.

Drugim krokiem będzie przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie sposobu zagospodarowania terenu wokół kanału. Konsultacje mają dać odpowiedź – jaki charakter ma mieć teren po inwestycji, jakiego rodzaju małej architektury oczekują mieszkańcy, jak mają przebiegać ścieżki rowerowe itp. Na tej podstawie powstanie projekt.

Po zakończonych konsultacjach zostanie podpisana umowa pomiędzy stronami porozumienia, regulująca finansowanie inwestycji, polegającej na zagospodarowaniu terenu Kanału Żerańskiego. Zgodnie ze wstępnymi założeniami teren ma zostać zmodernizowany do 2020 roku.

Z przekazanych przez wiceprezydenta Olszewskiego informacji wynika, że maksymalna liczba drzew, jaka może zostać wycięta przy okazji tej inwestycji to 1 800 szt. Jednak inwestor będzie się starał o minimalizowanie tej liczby także dlatego, że za każde drzewo musi zapłacić odszkodowanie. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji drzewostanu Miasto będzie zabiegać o zachowanie każdego egzemplarza cennego gatunku. Inwestor i wykonawca obiecali ochronić pojedyncze cenne drzewa nawet jeśli wstępnie zostaną przeznaczone do wycinki. Ponadto w ramach rekompensaty posadzonych zostanie 20 tys. nowych drzew wokół Kanału Żerańskiego, na terenie Białołęki i w okolicach.

Efektem spotkania jest też stworzenie miejsca na oficjalnej stronie Urzędu Dzielnicy Białołęka, dedykowanej tej inwestycji. Znajdą tu Państwo zarówno najnowsze jak i archiwalne informacje dotyczące budowy gazociągu i działań podejmowanych przez warszawski samorząd.

 

Plan nasadzeń drzew przewidziany do realizacji w 2016 roku. Plan nasadzeń będzie na bieżąco uzupełniany o kolejne lokalizacje.

Nasadzenia zaplanowane przez podmioty prawne na terenie dzielnicy Białołęka

ul. Pasłęcka ul. Krzyżówki ul. Strumykowa ul.Mirabelki ul. Płochocińska ul. Artyleryjska
3 drzewa 43 drzewa 14 drzew 4 drzewa 7 drzew 2 drzewa
ul. Odlewnicza ul. Modlińska/Myśliborska ul. Magiczna/Podwójna ul. Mehoffera ul. Elektronowa ul. Kąty Grodziskie
4 drzewa 43 drzewa 10 drzew 36 drzew 10 drzew 31 drzew
ul. Stasinek          
3 drzewa       RAZEM: 210 drzew

Nasadzenia przewidziane przez Dzielnicę Białołęka w związku z realizacją inwestycji oświatowych.

ul. Sprawna ul. Myśliborska ul. Ceramiczna
10 drzew 13 drzew 80 drzew
  RAZEM: 103 drzewa

Pierwszy etap nasadzeń przewidzianych w ramach programu „Milion drzew dla Warszawy”  na terenie dzielnicy Białołęka.

ul. Krzyżówki i Kowalczyka
40 drzew

Suma nasadzeń: 353 

 

Archiwum informacji:

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...