białołeka
Druga szansa na prawdziwą rekompensatę przyrodniczą za wycinkę pod budowę gazociągu
grafika

Dobra wiadomość dla Białołęki - uchylona została decyzja Wojewody Mazowieckiego w sprawie niekorzystnej rekompensaty za planowane do wycięcia pod budowę gazociągu 3 999 drzew i 21625 m2 krzewów. Gazociąg relacji tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań ma powstać nad Kanałem Żerańskim, który służy mieszkańcom jako miejsce rekreacji.

Od drugiej już decyzji Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie w czerwcu odwołał się Zastępca Prezydenta Warszawy, argumentując m.in., że drzewa przeznaczone do nasadzeń zastępczych powinny być zgodne ze standardami opracowanymi dla Warszawy, a wskazane w decyzji roczne czy dwuletnie sadzonki nie zrównoważą strat w środowisku. Tę argumentację podzielił  Minister Infrastruktury i Budownictwa, który rozpatrywał odwołanie. W uzasadnieniu swojej decyzji z dnia 20 października 2017 roku napisał: „...organ I instancji (…) odmówił należnej atencji interesowi społecznemu, dając prymat interesowi inwestora.” Minister zwrócił również uwagę na fakt, że na organach administracji publicznej spoczywa obowiązek kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, a ochrona środowiska jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych. „Wojewoda Mazowiecki (…) winien podjąć takie działania w celu wydania takich rozstrzygnięć, które pozwoliłby jak najszybciej wyrównać straty w środowisku poprzez nasadzenie drzew większych na terenach zurbanizowanych. Taka strategia gospodarowania zadrzewieniami w miastach jest obecnie przyjmowana w skali światowej, gdzie chodzi o jak najszybsze odtworzenie zdegradowanego krajobrazu.” Minister Infrastruktury i Budownictwa zwrócił też uwagę na zaniepokojenie mieszkańców planowaną wycinką, podkreślając jak ważną funkcję pełni roślinność w dużych miastach: „Zieleń miejska, która ma zostać usunięta stanowi nie tylko ważny element krajobrazu, ale też niesie wiele korzyści dla mieszkańców, począwszy od oczyszczania zanieczyszczonego powietrza, korzystnego wpływu na zdrowie, ograniczenie spływu wód powierzchniowych po ograniczenie hałasu.”

W uzasadnieniu decyzji Minister zwrócił też uwagę na konieczność porozumienia się w kwestii nasadzeń inwestora z samorządem: „…nasadzenia kompensacyjne powinny w istocie równoważyć zaistniałe zmiany w środowisku (uwzględniając wartość przyrodniczą oraz walory krajobrazowe), spowodowane realizacją danej inwestycji. Dla osiągnięcia powyższego, organ II instancji widzi potrzebę dokonania dodatkowych uzgodnień pomiędzy inwestorem oraz władzami m. st. Warszawy, przy udziale organu I instancji, dotyczących ustalenia miejsca dodatkowych nasadzeń i ich rodzaju.”

Teraz sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, czyli Wojewodzie Mazowieckiemu.

Co ważne – stołeczny samorząd nie odwoływał się od decyzji w części dotyczącej pozwolenia na budowę samego gazociągu, a jedynie kwestionował wielkość kompensacji przyrodniczej za wycinkę pod budową instalacji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...