białołeka
grafika
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Główny Księgowy Dzielnicy Izabela Olczak
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 2, tel.: 22 44 38 343,
 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • 22 44 38 395 

Ważne!

Od 1 stycznia 2020 r. wymiar i windykacja opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej realizowane jest przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161). Numer telefonu do Centrum Obsługi Podatnika to 22 44 30 900.

 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 2. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na postawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 3. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy;
 4. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, w zakresie operacji finansowych, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy, a także sprawozdawczości finansowej Urzędu Dzielnicy jako jednostki budżetowej;
 5. analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;
 6. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 7. opracowywanie planów, prognoz i harmonogramów w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetu Dzielnicy;
 8. prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy;
 9. podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym:
  • przygotowywanie projektów upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w zakresie należności dotyczących podatków i opłat lokalnych,
  • przygotowywanie projektów postanowień w toku postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • przygotowywanie projektów zaświadczeń oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczenia bądź o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, w tym do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, w zakresie spraw wynikających z zadań i kompetencji wymienionych w uchwale nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 220, poz. 9485 oraz z 2010 r. Nr 203, poz. 6025);
 10. przygotowywanie dokumentów w zakresie umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych na podstawie przepisów uchwały Nr LXXXIX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r.;
 11. sprawy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym naliczanie i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także ich windykacja;
 12. wprowadzanie i aktualizowanie danych w rejestrze odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
 13. ewidencja wpłat opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat i kar za wycięcie drzew i krzewów oraz ich rozliczanie z m.st. Warszawą;
 14. weryfikacja, monitorowanie i kompletowanie dokumentów – w związku z zapytaniami kierowanymi przez Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności – stwierdzających stan zadłużenia podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498) oraz w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.), w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w urzędach dzielnic;
 15. prowadzenie spraw związanych z upadłością podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania na obszarze dzielnicy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość;
 16. prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, będących dłużnikami m.st. Warszawy mających siedzibę/adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania na obszarze dzielnicy, w zakresie należności przypadających m.st. Warszawie rozliczanych w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, bez względu na ich wysokość;
 17. obsługa Urzędu Dzielnicy i podległych Jednostek organizacyjnych w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe, w szczególności zabezpieczenie płynności finansowej – wprowadzanie danych do aplikacji „Płynność finansowa”, tj. harmonogramu planowanych dochodów i wydatków oraz bieżąca aktualizacja zapotrzebowani na środki finansowe na realizację wydatków.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...