białołeka
Dofinansowanie prac przy zabytkach

Rada m.st. Warszawa podjęła uchwałę dotyczącą przyznawania dotacji lub refundowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych prowadzonych przy warszawskim zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, finansujące prowadzenie prac budowlanych i posiadające tytuł prawny do zabytku, który wynika z: prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku jest pomocą de minimis (w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

Dotacja zostanie przydzielona na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po złożeniu wniosku i może ona obejmować następujący zakres:

 1. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 2. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 3. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 4. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 5. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 6. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 7. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 8. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 9. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 10. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 11. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach;
 12. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Z kolei dla prac prowadzonych w roku poprzedzającym złożenie wniosku może być przyznana refundacja.

Aby otrzymać dofinansowanie konieczne jest złożenie wniosku osobnego dla prac planowanych i dla refundacji, w następujących terminach:

 1. dla prac planowanych - w okresie od 1 do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
 2. dla refundacji - w okresie od 1 do 30 kwietnia roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Wnioski o udzielenie dotacji na prace planowane w 2020 roku mogą być składane w terminie od 1 października 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...