białołeka
Zmiany w gospodarce odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych
grafika

Od 1 sierpnia z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą wyłączone nieruchomości, w których nikt nie mieszka, a powstają odpady komunalne. To m.in. sklepy, hotele, budynki usługowe i biurowe, szkoły wyższe, szpitale, lotniska. Właściciele np. galerii handlowych czy biurowców muszą podpisać umowę z operatorem.

Warszawscy radni podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z miejskiego systemu odbierania odpadów komunalnych. W systemie nadal pozostają:

  • nieruchomości zamieszkałe, np. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne,
  • nieruchomości mieszane, np. kamienicy z lokalami usługowymi czy bloku wielorodzinnego ze sklepami,
  • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • nieruchomości zarządzane przez Urząd m.st. Warszawy, np. publiczne szkoły, przedszkola miejskie domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji,
  • instytucje kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa, np. miejskie teatry, biblioteki, muzea, kina.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości niezamieszkanej lub jej zarządca?

Właściciele lub zarządcy nieruchomości muszą do 1 sierpnia 2020 r. zawrzeć z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (operatorem) umowę na odbiór odpadów komunalnych. Ich obowiązkiem jest też wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania i segregacji śmieci (na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio, zmieszane, a w przypadku punktów handlowych także bio–gastronomia/targowisko). Ważne, aby pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów były utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wysokość nowych, maksymalnych stawek dla nieruchomości niezamieszkałych

Maksymalne stawki, jakie może stosować operator na odbiór odpadów to:

  • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane),
  • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane),
  •  60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

W praktyce ceny dla przedsiębiorców w Warszawie mogą być niższe niż kwoty wskazane w uchwale nr XXX/911/2020. Szczegóły dla właścicieli i zarządców nieruchomości dostępne na stronie czysta.um.warszawa.pl.

 

Zmiany w systemie opłat

Bezpośrednim powodem zmian jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja przepisów w zakresie gospodarki odpadami z lipca 2019 r. Odbiór i zagospodarowanie śmieci bardzo podrożało.

 

Obecnie właściciele nieruchomości niezamieszkałych płacą rażąco niskie stawki, ponieważ blokuje to ustawa. Odgórnie narzucona stawka maksymalna dla nieruchomości niezamieszkałych nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi, przez co resztę kosztów za gospodarkę odpadami ponoszą mieszkańcy Warszawy.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...